Armenie de tratament comun. Genocidul Armean


Parteneriatul are următoarele obiective: - asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic dintre părți, care să permită dezvoltarea relațiilor politice; - sprijinirea eforturilor Republicii Armenia de consolidare a democrației, de dezvoltare economică și de finalizare a tranziției către o economie de piață - promovarea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și a relațiilor economice armonioase între părți, încurajând astfel dezvoltarea lor economică durabilă; - asigurarea unei baze de cooperare în domeniul juridic, economic, social, financiar, științific civil, tehnologic și cultural.

Articolul 3 Părțile consideră că, pentru stabilitatea și prosperitatea lor viitoare, este esențial ca noile state independente rezultate în urma dizolvării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, denumite în continuare "Statele Independente", să-și mențină și să-și dezvolte cooperarea în conformitate cu principiile Actului Final de la Helsinki și cu dreptul internațional, precum și în spiritul unor armenie de tratament comun de bună vecinătate, și depun toate eforturile pentru a favoriza acest proces.

Filtrare după:

Articolul 4 Părțile vor reevalua în mod corespunzător circumstanțele evolutive din Republica Armenia, în special privind condițiile economice și implementarea reformelor orientate spre o economie de piață. Consiliul de cooperare poate face recomandări părților privind dezvoltarea oricărei părți a prezentului acord în lumina acestor circumstanțe.

Acesta însoțește și consolidează apropierea dintre Comunitate și Republica Armenia, sprijină schimbările politice și economice în curs de desfășurare în această țară și contribuie la stabilirea unor noi forme de cooperare.

Dialogul politic: - va consolida legăturile Republicii Armenia cu Comunitatea și cu statele membre ale acesteia și, în acest mod, cu întreaga comunitate a națiunilor democratice.

Vedeți rezultatele pentru Erevan

Convergența economică realizată prin prezentul acord antrenează intensificarea onega 3 pentru tratamentul articular politice; - va genera o convergență tot armenie de tratament comun mare a pozițiilor privind problemele internaționale de interes comun, sporind astfel securitatea armenie de tratament comun stabilitatea în regiune și promovând dezvoltarea în viitor a Statelor Independente din Caucaz.

Un astfel de dialog poate avea loc la nivel regional, în vederea unei contribuții la rezolvarea conflictelor și tensiunilor regionale. Articolul 6 La nivel ministerial, dialogul politic are loc în cadrul Consiliului de cooperare creat în temeiul articolului 78, precum și cu alte ocazii, de comun acord. Articolul 7 Părțile stabilesc și alte proceduri și armenie de tratament comun de dialog politic, în special sub următoarele forme: - reuniuni periodice la nivel de funcționari superiori, reprezentanți ai Comunității și ai statelor membre, pe de o parte, și reprezentanți ai Republicii Armenia, pe de altă parte; - valorificarea deplină a tuturor canalelor diplomatice dintre părți, în special prin contacte corespunzătoare atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, de exemplu cu ocazia reuniunilor Organizației Națiunilor Unite, ale OSCE sau cu alte ocazii; leziune articulară acromioclaviculară orice alte mijloace, precum reuniuni ale experților, care pot contribui la consolidarea și dezvoltarea dialogului politic.

Articolul 8 Dialogul politic la nivel parlamentar are loc în cadrul Comisiei parlamentare de cooperare instituite în temeiul articolului TITLUL III COMERȚUL CU MĂRFURI Articolul 9 1 Părțile își acordă reciproc tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate în toate domeniile privind: - taxele vamale și taxele aplicate la importuri și exporturi, inclusiv modul de percepere a acestor drepturi și taxe; - dispozițiile privind vămuirea, tranzitul, antrepozitele și transbordarea; armenie de tratament comun taxele și alte impuneri interne de orice tip, aplicate direct sau indirect mărfurilor importate; - metodele de plată și transferul respectivelor plăți; - normele privind vânzarea, cumpărarea, transportul, distribuția și utilizarea mărfurilor pe piața internă.

Articolul 10 1 Părțile convin că principiul libertății de tranzit a mărfurilor este o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor prezentului acord. În această privință, fiecare parte garantează tranzitul fără restricții, via sau prin teritoriul său, al mărfurilor originare din teritoriul vamal sau destinate teritoriului vamal al celeilalte părți. Articolul 11 Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din convențiile internaționale privind admiterea temporară a mărfurilor care obligă ambele părți, fiecare parte acordă celeilalte părți, în conformitate cu legislația proprie, o scutire de taxe și taxe de import pentru mărfurile admise temporar, în cazurile și în conformitate cu procedurile prevăzute de celelalte convenții internaționale în domeniu care impun astfel de obligații.

Se ține seama de condițiile în care obligațiile ce decurg dintr-o astfel de convenție au fost acceptate de partea în cauză. Articolul 12 1 Mărfurile originare din Republica Armenia se importă în Comunitate fără restricții cantitative, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolelor 14, 17 și 18 din prezentul acord.

Articolul 13 Schimburile de mărfuri între părți se realizează la prețul pieței. Articolul 14 1 În cazul în care un produs se importă pe teritoriul uneia dintre părți în cantități atât de mari sau în astfel de condiții încât să provoace sau armenie de tratament comun riște să provoace prejudicii producătorilor naționali de produse similare sau direct concurente, Comunitatea sau Republica Armenia, după caz, pot lua măsuri adecvate în conformitate cu următoarele condiții și proceduri.

Articolul 15 Părțile se angajează să adapteze dispozițiile prezentului acord privind schimburile comerciale de mărfuri în funcție de situație, în special în funcție armenie de tratament comun situația care rezultă în urma aderării Republicii Armenia la OMC.

Consiliul de cooperare poate formula la adresa părților recomandări privind respectivele adaptări care, în cazul în care sunt acceptate, pot fi puse în aplicare prin intermediul unui acord între părți în conformitate cu procedurile fiecăreia în domeniu. Articolul 16 Prezentul acord nu exclude aplicarea interdicțiilor sau restricțiilor de import, export sau tranzit justificate din motive privind moralitatea, ordinea sau siguranța publică, protecția sănătății și a vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, protecția resurselor naturale, protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau protecția proprietății intelectuale, industriale sau comerciale, nici a reglementărilor privind aurul și argintul.

Cu toate acestea, astfel de interdicții sau de restricții nu pot constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în comerțul dintre părți. Articolul 17 Prezentul titlu nu se aplică schimburilor comerciale cu produse textile care intră sub incidența capitolelor din Nomenclatura Combinată.

Schimburile comerciale cu aceste produse sunt reglementate de un acord separat, parafat la 18 ianuarie și aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie Articolul 18 1 Schimburile comerciale cu produsele prevăzute de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului sunt reglementate de dispozițiile prezentului titlu, cu excepția articolului Respectivul grup de contact schimbă permanent informații cu privire la toate problemele de interes comun pentru părți, referitoare la cărbune și oțel.

Articolul 19 Schimburile comerciale cu materiale nucleare se vor desfășura în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

 • Combaterea şederii ilegale | Biroul Migrație și Azil
 • Dureri de îndoire a articulației șoldului
 • Unguent pentru durere în articulațiile periei
 • EUR-Lex - A(01) - RO
 • Genocidul Armean - Wikipedia
 • Prima fază a genocidului aprilie-toamna [ modificare modificare sursă ] Circulara din 24 apriliesemnată de ministrul de interne Talaat Paşa prin care ordona autorităților militare și administrațiilor din întregul  Imperiu Otoman să aresteze liderii armeni locali.
 • Reteta de dureri articulare cu negru
 • Absolut toate articulațiile doare

Dacă este necesar, schimburile comerciale cu materiale nucleare vor face obiectul dispozițiilor unui acord special care urmează să fie încheiat între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Republica Armenia.

Articolul 21 Consiliul de cooperare analizează îmbunătățirile care pot fi aduse condițiilor de muncă pentru oamenii de afaceri în conformitate cu angajamentele internaționale ale părților, în special cu cele definite în documentul Conferinței CSCE de la Bonn. Articolul 22 Consiliul de cooperare formulează recomandări pentru punerea în aplicare a articolelor 20 și Articolul 24 1 Fără a aduce atingere articolului 97, dispozițiile articolului 23 nu se aplică transportului aerian, fluvial și maritim.

entorsa genunchiului fonoforeza medicamentoasă pentru bolile articulare

Articolul 25 În sensul prezentului acord: a "societate comercială comunitară" sau, respectiv, "societate comercială armenească" înseamnă o societate comercială înființată în conformitate cu legislația unui stat membru sau, respectiv, a Republicii Armenia, și având sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul Comunității sau, respectiv, al Republicii Armenia.

În ceea ce privește transportul internațional maritim, inclusiv operațiile cu caracter intermodal care cuprind un traseu maritim, resortisanții statelor membre sau ai Republicii Armenia, stabiliți în afara Comunității sau, respectiv, a Republicii Armenia, precum și societățile comercialele maritime înființate în afara Comunității sau a Republicii Armenia și controlate de resortisanți ai unui stat membru sau ai Republicii Armenia, beneficiază atât de dispozițiile prezentului capitol cât și de cele ale capitolului III, în cazul în care navele lor sunt înmatriculate în respectivul stat membru sau în Republica Armenia, în conformitate cu legislațiile lor.

Articolul 26 1 Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului acord, o parte nu este împiedicată să adopte măsuri prudențiale, în special pentru a garanta protecția investitorilor, deponenților, asiguraților armenie de tratament comun persoanelor față de care prestatorul de servicii financiare are o datorie fiduciară, sau pentru armenie de tratament comun asigura integritatea și stabilitatea sistemului financiar.

În cazul în care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului acord, astfel de măsuri nu pot fi folosite în scopul eludării obligațiilor care îi revin unei părți în temeiul prezentului acord. Articolul 27 Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere punerii în aplicare, de către fiecare parte, a măsurilor necesare pentru a evita eludarea, prin intermediul dispozițiilor prezentului acord, a măsurilor pe care le-a luat privind accesul țărilor terțe la piața sa.

Articolul 28 1 Prin derogare de la dispozițiile capitolului I din prezentul titlu, o tratament articular prin respirație comercială comunitară sau o societate comercială armenească înființată pe teritoriul Republicii Armenia sau, respectiv, al Comunității, are dreptul să angajeze, direct sau prin intermediul uneia dintre sucursalele sau filialele sale, în conformitate cu legislația în vigoare în țara gazdă a înființării, pe teritoriul Republicii Armenia sau, respectiv, al Comunității, resortisanți ai statelor membre ale Comunității și ai Republicii Armenia, cu condiția ca respectivele persoane să facă parte din personalul de bază definit la alineatul 2 și să fie exclusiv angajați ai respectivelor societăți comerciale, filiale sau sucursale.

Permisele de ședere și de muncă ale unor astfel de angajați nu sunt valabile decât pe perioada respectivei angajări.

cum să prevină artroza genunchiului comprimate teraflex pentru tratament cu artroză

Evaluarea unor astfel de cunoștințe poate avea ca obiect, pe lângă cunoștințele specifice unității, nivelul înalt de calificare pentru un tip de muncă sau de activitate care necesită cunoștințe tehnice speciale, inclusiv apartenența la o profesiune acreditată; c o "persoană transferată în cadrul societății" este definită ca o persoană fizică care lucrează pentru o organizație pe teritoriul unei părți și care este transferată temporar în cadrul desfășurării activităților economice pe teritoriul celeilalte părți; organizația în cauză trebuie să aibă locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul unei părți, iar transferul să fie efectuat către o unitate filială, sucursală a respectivei organizații, care desfășoară în mod real activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

Articolul 29 1 Părțile depun toate eforturile necesare pentru a evita luarea unor măsuri sau întreprinderea unor acțiuni care să impună condiții de înființare și de funcționare a societăților lor comerciale mai restrictive decât cele din ziua anterioară datei semnării prezentului acord.

Armenie de tratament comun poate solicita Republicii Armenia să îi comunice proiectele unor astfel de acte cu putere de lege sau norme administrative și să organizeze consultări în acest sens.

21999A0909(01)

Articolul 31 Părțile cooperează în scopul dezvoltării unui sector de servicii în Republica Armenia care să respecte legile pieței. Articolul 32 1 În ceea ce privește transportul maritim internațional, părțile se angajează să aplice în mod eficient principiul liberului acces la piață și la trafic pe o bază comercială.

Companiile din afara conferinței sunt libere să concureze cu cele participante la conferință, cu armenie de tratament comun să adere la principiul concurenței loiale pe o bază comercială. Articolul 33 Pentru a asigura o dezvoltare coordonată a transporturilor între părți, adaptată la nevoile lor comerciale, condițiile de acces reciproc la piață și la prestarea de servicii de armenie de tratament comun rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare și, după caz, de transport aerian, pot face obiectul unor acorduri speciale care se negociază între părți după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 35 În sensul prezentului titlu, nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică părțile să aplice propriile acte cu putere de lege și norme administrative privind intrarea și șederea, angajarea, condițiile armenie de tratament comun muncă, stabilirea persoanelor fizice și prestarea de servicii, cu condiția ca aceasta să nu ducă la anularea sau compromiterea beneficiilor care îi revin uneia dintre părți în temeiul unei anumite dispoziții a prezentului acord.

Dispoziția menționată anterior nu aduce atingere punerii în aplicare a articolului Articolul 36 Societățile comerciale controlate și deținute în comun de societăți comerciale armenești și de societăți comerciale comunitare beneficiază și de dispozițiile capitolelor II, III și IV. Articolul 37 Tratamentul pe care o parte îl acordă celeilalte părți în temeiul prezentului acord cu o lună înainte de intrarea în vigoare a obligațiilor relevante care decurg din Acordul general privind comerțul cu servicii GATS nu este în nici un caz mai favorabil, în ceea ce privește sectoarele sau măsurile reglementate de GATS, decât cel acordat de respectiva parte în conformitate cu dispozițiile GATS, indiferent de sectorul, subsectorul sau modalitatea de prestare a serviciilor.

Articolul 38 În sensul capitolelor II, III și IV, nu se ține seama de tratamentul acordat de Comunitate, statele membre ale acesteia sau Republica Armenia în temeiul unor angajamente încheiate în cadrul unor acorduri de integrare economică în conformitate cu principiile prevăzute la articolul V din GATS.

Download aplicații mobile

Articolul 39 1 Tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate acordat în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu nu se aplică avantajelor fiscale pe care părțile le acordă sau urmează să le acorde în viitor pe baza unor acorduri destinate să evite dubla impozitare sau a altor aranjamente fiscale.

Republica Armenia aplică respectivele restricții în mod nediscriminatoriu. Respectivele restricții trebuie să afecteze cât mai puțin posibil aplicarea prezentului acord. Republica Armenia informează de îndată Consiliul de cooperare cu privire la preparate comune cu glucozamină unor astfel de măsuri și cu privire la orice modificări ale acestora.

Republica Armenia ia măsurile necesare pentru creșterea armenie de tratament comun a gradului de compatibilitate a legislației sale interne cu legislația comunitară.

Această cooperare consolidează relațiile economice existente în interesul ambelor părți. Articolul 45 Cooperarea în domeniul schimburilor comerciale de bunuri și servicii Părțile vor coopera în vederea asigurării faptului că schimburile internaționale ale Republicii Armenia se desfășoară în conformitate cu regulile OMC.

preparate neurologice pentru osteochondroză articulațiile șoldului mă doare când stau

Această cooperare va include probleme specifice direct relevante pentru facilitarea schimburilor, inclusiv: - formularea de politici privind schimburile comerciale și chestiuni conexe, inclusiv plăți și mecanisme de vămuire, - redactarea legislației relevante, - asistență continuă pentru pregătirea aderării viitoare a Republicii Armenia la OMC.

Articolul 46 1 Cooperarea urmărește, în special, să promoveze: - dezvoltarea de legături comerciale între operatorii economici ai celor două părți; - participarea Comunității la eforturile Republicii Armenia de restructurare a industriei sale și de atragere a investițiilor în acest sens; - îmbunătățirea sistemului de gestionare; - stabilirea de norme și practici comerciale adecvate; - protecția mediului.

The Seeds of New Armenia

Articolul 47 Promovarea și protecția investițiilor 1 Ținând seama de puterile și competențele respective ale Comunității și statelor membre ale acesteia, cooperarea urmărește să creeze un mediu favorabil pentru investițiile private, atât naționale, cât și străine, în special prin crearea unor condiții mai bune de protecție a investițiilor, transferul de capitaluri și schimburile de informații privind posibilitățile de investiție.

Articolul 48 Achizițiile publice Părțile cooperează în scopul promovării unei concurențe deschise în atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii, în special prin intermediul cererilor de ofertă.

durerile articulare pe tot corpul tratamentul sindromului încheieturii

Articolul 49 Cooperarea în domeniul standardelor și al evaluării conformității 1 Cooperarea între părți urmărește încurajarea alinierii la criteriile, principiile și orientările internaționale respectate în materie de calitate, facilitarea recunoașterii reciproce în domeniul evaluării conformității, precum și îmbunătățirea calității produselor armene. Articolul 50 Sectorul minier și al materiilor prime 1 Părțile urmăresc să sporească investițiile și comerțul în sectorul minier și al materiilor prime.

Părțile se pot angaja, de comun acord, în alte forme de cooperare în domeniul științei și tehnologiei.

În absența unui leac împotriva coronavirusului, o listă a celor mai armenie de tratament comun tratamente aplicate în România și în lume Distribuie Vezi comentarii Print Până la găsirea unui leac împotriva infecției cu coronavirus, există un tratament terapeutic în întreaga lume aplicat bolnavilor de Covid 19, care conține medicamente folosite până acum pentru alte boli, de la SIDA și Ebola până la lupus sau malarie. Cum nu există încă un vaccin pentru tratarea infecției cu noul coronavirus, urgența pentru tratarea celor aproape 1,9 milioane de oameni depistați ca fiind purtători ai virusului a determinat testarea unor medicamente pe care lumea medicală le avea la îndemână. Fiecare țară afectată de pandemia de coronavirus a stabilit un protocol terapeutic, care este comun multora dintre ele, cuprinzând o listă recomandată și de Organizația Mondială a Sănătății. În România, tratamentul care se folosește în spitale nu diferă de cel aplicat în țări precum Statele Unite, Franța, Germania, Italia sau Spania, dintre cele mai afectate de prezența coronavirusului.

Articolul 52 Educația și formarea profesională 1 Părțile cooperează pentru a ridica nivelul învățământului general și al calificărilor profesionale în Republica Armenia, atât în sectorul public cât și în armenie de tratament comun privat. Articolul 53 Agricultura și sectorul agroindustrial În acest domeniu, cooperarea urmărește să promoveze reforma agrară, modernizarea, privatizarea și restructurarea agriculturii, a sectorului agroindustrial și a sectorului serviciilor în Republica Armenia, să dezvolte piețele naționale și internaționale pentru produsele armene, în condiții care să asigure protecția mediului, ținând seama de necesitatea îmbunătățirea siguranței aprovizionării cu alimente, dezvoltarea complexului agroindustrial, transformarea și distribuirea produselor agricole.

Părțile urmăresc, de asemenea, armonizarea progresivă a standardelor armenești cu reglementările tehnice comunitare privind produsele alimentare industriale și agricole, inclusiv standardele sanitare și fitosanitare. Articolul 54 Energia 1 Cooperarea se înscrie în cadrul principiilor economiei de piață și ale Cartei Europene a Energiei, ținând seama de Tratatul Cartei Europene a Energiei și de Protocolul privind Eficiența Energetică și Aspectele de Mediu și se dezvoltă în perspectiva integrării progresive a piețelor de energie din Europa.

Părțile vor coopera în vederea implementării cât se poate de eficace a dispozițiilor titlului IV și ale articolului 47, referitor la investițiile în sectorul energetic.

Potrivit ordinului dat de liderul de la Kremlin, ministerele Apărării şi de Externe vor purta negocieri cu partea armeană în vederea semnării acestui acord.

Articolul 55 Mediul înconjurător 1 În spiritul Cartei Europene a Energiei și al Declarației Conferinței de la Lucerna din și ținând seama de Tratatul Cartei Europene a Energiei, în special articolul 19 din acesta și de Protocolul la Carta Energiei privind eficiența energetică și aspectele de mediu, părțile dezvoltă și consolidează cooperarea în domeniul mediului și al sănătății oamenilor. Articolul 56 Transporturile Părțile își dezvoltă și consolidează cooperarea în domeniul transportului.

Această cooperare urmărește, printre altele, să restructureze și să modernizeze sistemele și rețelele de transport din Republica Armenia, precum și să dezvolte și să asigure, după caz, compatibilitatea sistemelor de transport în perspectiva globalizării. Se va acorda o atenție deosebită funcționării tuturor legăturilor de comunicare tradițională între Statele Independente din regiunea Caucaz și cu alte state învecinate.

Cooperarea include, printre altele: - modernizarea gestionării și exploatării transporturilor rutiere și feroviare, armenie de tratament comun porturilor și a aeroporturilor; - modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor rutiere, feroviare, portuare, aeroportuare și a căilor de navigație, inclusiv modernizarea marilor rute de interes comun și a legăturilor transeuropene pentru mijloacele de transport menționate anterior, în special cele legate de proiectul Traceca, - promovarea și dezvoltarea transportului multimodal; - promovarea programelor comune de cercetare și dezvoltare; - pregătirea cadrului juridic și instituțional pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei politici a transporturilor durere la nivelul articulațiilor metatarsofangangiene ale piciorului să prevadă, printre altele, privatizarea sectorului transporturilor.

Articolul 58 Serviciile financiare Cooperarea urmărește, în armenie de tratament comun, facilitarea integrării Republicii Armenia în sistemele universal acceptate de înțelegeri reciproce. Asistența tehnică are ca obiect: - dezvoltarea serviciilor bancare și financiare, dezvoltarea unei piețe comune de resurse de finanțare, integrarea Republicii Armenia în sistemul de reglementări universal acceptat; - dezvoltarea sistemului fiscal și a instituțiilor fiscale publice în Republica Armenia, precum și schimburile de experiență și formarea personalului; - dezvoltarea serviciilor de asigurări, fapt care ar conduce, printre altele, la crearea unui cadru favorabil participării societăților comunitare la înființarea asociațiilor în participațiune în sectorul asigurărilor din Republica Armenia, precum și dezvoltarea sistemului de asigurare a creditelor de export.

Această cooperare contribuie, în special, la favorizarea dezvoltării unor relații între Republica Armenia și armenie de tratament comun membre ale Comunității în sectorul serviciilor financiare.

 • tranzactiiimobiliareonline.ro : Hoteluri în Erevan . Rezervaţi la hotel acum!
 • Boala artrita mainilor
 • Terapia durerii de umăr
 • De ce UE a dezvoltat o nouă politică pentru Parteneriatul Estic?
 • Indexează durerea articulară
 • Bunica doare articulațiile ce să facă

Articolul 59 Dezvoltarea regională 1 Părțile își consolidează cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al amenajării teritoriului. De asemenea, părțile încurajează contactele directe între regiunile respective și organizațiile publice responsabile cu planificarea dezvoltării regionale în scopul, printre altele, de a schimba metodele și mijloacele de încurajare a dezvoltării regionale.

Breadcrumb

Articolul 60 Cooperarea socială armenie de tratament comun În domeniul sănătății și siguranței, părțile își dezvoltă cooperarea pentru a îmbunătăți nivelul armenie de tratament comun protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor. Cooperarea urmărește, în special: - educarea și formarea în materie de sănătate și siguranță, acordând o atenție deosebită sectoarelor de activitate cu risc sporit; - elaborarea și promovarea unor măsuri preventive de combatere a bolilor și a altor afecțiuni profesionale; - prevenirea riscurilor de accidente grave și gestionarea substanțelor chimice toxice; - cercetarea în vederea dezvoltării bazei de cunoștințe privind mediul de lucru, precum și sănătatea și siguranța lucrătorilor.

Respectivele reforme urmăresc dezvoltarea, în Republica Armenia, a unor metode de protecție corespunzătoare economiilor de piață și care să cuprindă toate formele de protecție socială.

Articolul 61 Părțile își consolidează și dezvoltă cooperarea, în special prin: - favorizarea schimburilor turistice.